Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Občianske združenie Klíma ťa potrebuje venuje pozornosť zabezpečeniu ochrany Vašich osobných údajov. Tento dokument, ktorý označujeme ako „Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov“ (ďalej len „Informácie“), opisuje, ako používame osobné údaje, ktoré o Vás získavame a zhromažďujeme. Občianske združenie Klíma ťa potrebuje je pre účely spracúvania Vašich údajov Prevádzkovateľom. 

POTREBUJETE ĎALŠIU POMOC? 

Ak potrebujete s našimi „Informáciami“ pomôcť alebo máte k tomuto dokumentu nejaké otázky, kontaktujte nás prosím na adrese: Bystrická 560/60, 900 33 Marianka  alebo elektronicky na adrese info@klimatapotrebuje.sk

Ak nie ste spokojní so spôsobom, ktorým Vaše osobné údaje získavame, zdieľame alebo používame, uvítali by sme, keby ste nás o tom informovali. Kontaktovať nás môžete na adrese uvedenej vyššie. Ak nie ste spokojní s našou odpoveďou, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č.: +421-2-3231-3220, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA 

 1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa spracúvajú na základe jej súhlasu. V prípade ak sa tak dotknutá osoba rozhodne, svoje odvolanie súhlasu môže zaslať poštou alebo e-mailom – kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú uvedené v úvode tohto dokumentu. Odvolanie súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
 2. Dotknutá osoba má právo požiadať Prevádzkovateľa o prístup k jej osobným údajom, ktoré Prevádzkovateľ spracúva a o vydanie potvrdenia o tom, či Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú v súlade s čl. 15 Nariadenia GDPR. V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne využiť toto právo, môže Prevádzkovateľa kontaktovať poštou alebo e-mailom na kontaktné údaje Prevádzkovateľa uvedené v úvode tohto dokumentu.
 3. Dotknutá osoba má právo požiadať Prevádzkovateľa o vymazanie jej osobných údajov, ak sú splnené podmienky podľa čl. 17 ods. 1 Nariadenia GDPR, najmä v prípade ak:
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali,
 • došlo k odvolaniu súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktoré sa spracúvajú na základe súhlasu,
 • sa osobné údaje spracúvajú nezákonne.

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne využiť toto právo, môže Prevádzkovateľa kontaktovať poštou alebo e-mailom prostredníctvom kontaktných údajov Prevádzkovateľa uvedených v úvode tohto dokumentu. 

 1. Dotknutá osoba má právo požiadať Prevádzkovateľa o opravu jej osobných údajov, ktoré sú chybnéTiež má právo požiadať o doplnenie osobných údajov, ktoré sú neúplné, v súlade s čl. 16 Nariadenia GDPR. V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne využiť toto právo, môže Prevádzkovateľa kontaktovať poštou alebo e-mailom na kontaktné údaje Prevádzkovateľa uvedené v úvode tohto dokumentu. 
 2. Dotknutá osoba má právo požiadať Prevádzkovateľa o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, v súlade s čl. 18 Nariadenia GDPR, najmä v prípade ak:
 • namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • sa osobné údaje spracúvajú nezákonne, ale dotknutá osoba nechce osobné údaje vymazať.
 1. Dotknutá osoba má právo požiadať Prevádzkovateľa o prenos jej osobných údajov, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, a ktoré sa spracúvajú automatizovanými prostriedkami, v súlade s čl. 20 Nariadenia GDPR.
 2. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov vykonávané na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, z dôvodu týkajúceho sa konkrétnej situácie dotknutej osoby a na účel priameho marketingu, v súlade s čl. 21 Nariadenia GDPR. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu, či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia GDPR, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktorá sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.
 3. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že bolo porušené jej právo na ochranu osobných údajov, má možnosť podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Účelom tohto konania je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo k porušeniu Nariadenia GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov alebo osobitného predpisu v oblasti ochrany osobných údajov a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu. Návrh na začatie konania musí obsahovať:
  1. meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,
  2. označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
  3. predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
  4. dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
  5. kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa Zákona o ochrane osobných údajov alebo osobitného predpisu, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME 

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame, zahŕňajú Vaše: 

 • meno a priezvisko; 
 • mesto alebo obec bydliska;
 • kontaktné údaje vrátane e-mailovej adresy a telefónnych čísel.  

AKO OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAVAME 

To, čo o Vás vieme, nám poskytujete Vy sami pri prvom kontakte prostredníctvom online formuláru na našej webovej stránke a v priebehu komunikácie s nami. Vaše osobné údaje nám sprístupňujete vyplnením online formulára alebo vyplnením registračného formuláru v rámci účasti na nami organizovaných podujatiach.

AKO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE VYUŽÍVAME 

Vaše osobné údaje využívame na: 

 • pravidelné informovanie o aktivitách (nielen našich, ale prípadne aj iných organizácií, ktoré sme sa rozhodli podporiť),
 • kontaktovanie za účelom zapojenia do aktivít organizácie,
 • kontaktovanie za účelom prípadnej finančnej podpory,
 • kontaktovanie za účelom získania informácií,
 • kontaktovanie za účelom oslovenia na účasť na verejnom podujatí, proteste alebo demonštrácií, 
 • kontaktovanie za účelom napísania e-mailu/správy/listu (kontaktovania) verejného činiteľa/politika. 
 • vedenie evidencie o našich aktivitách pre účely dokladovania aktivít podporovateľom a finančným partnerom.

Ak ste nám udelili súhlas, Vaše osobné údaje môžu byť použité na účel vymedzený v danom súhlase a len v súlade s ním. 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Právny základ nášho spracúvania osobných údajov závisí od účelu, pre ktorý Vaše údaje spracúvame. Väčšinou je právnym základom súhlas, ktorí ste nám udelili prostredníctvom online formuláru na našej webovej stránke alebo na základe registrácie na podujatie, ktoré organizujeme. Osobné údaje členov občianskeho združenia spracúvame na základe oprávneného záujmu na vedenie evidencie členov v zmysle zákona. 

KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE 

Vaše osobné údaje môžeme používať a zdieľať s inými subjektmi, ktoré v našom mene zabezpečujú dodávku služieb: 

Sendinblue Services – spracovanie newsletterov a CRM databáza    

AKO CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE 

Bezpečnosť a dôvernosť Vašich osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Máme zavedené technické, administratívne a fyzické ochranné opatrenia, ktoré: 

 • chránia Vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom a zneužitím; 
 • zabezpečujú naše IT systémy a chránia informácie v nich; a 
 • zabezpečujú, že Vaše údaje budeme môcť obnoviť v situáciách, keď by sa poškodili alebo stratili. 

Kde je to vhodné, používame šifrovanie alebo iné bezpečnostné opatrenia, ktoré uznáme za primerané, aby sme ochránili Vaše údaje. Tiež pravidelne prehodnocujeme naše bezpečnostné postupy. Aj napriek našej snahe však žiadne bezpečnostné opatrenie nie je dokonalé alebo neprekonateľné. 

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE 

Naše vnútorné predpisy týkajúce sa uchovávania osobných údajov sú v súlade so všetkými príslušnými predpismi o ochrane osobných údajov a súkromia, ktoré sa na nás vzťahujú. Stanovujú dobu tri roky, počas ktorej môžeme uchovávať rôzne druhy údajov a sú pravidelne prehodnocované. Údaje, ktoré podľa časových limitov stanovených v našich predpisoch už viac nepotrebujeme, zlikvidujeme bezpečným a spoľahlivým spôsobom. 

AKO SA DOZVIETE, ŽE SME UPRAVILI TIETO INFORMÁCIE 

Tieto Informácie môžeme kedykoľvek upraviť. Ak vykonáme akékoľvek podstatné zmeny týkajúce sa spôsobu zhromažďovania Vašich osobných údajov, alebo spôsobu ich použitia alebo zdieľania, budeme o týchto zmenách bezodkladne informovať na webových stránkach uvedených v týchto Informáciách. 

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webové sídlo ukladá vo vašom počítači alebo v mobilnom zariadení (vrátane tabletu) v momente, keď dané webové sídlo navštívite.

Cookies zbierame spôsobom, ktorý neumožňuje nikoho identifikovať a nijako neprepájame získané dáta s konkrétnou osobou – užívateľom. Súbory cookie využívame na to, aby náš web fungoval efektívnejšie a aby sme dokázali analyzovať jeho návštevnosť. Pre tento účel pomocou cookie zisťujeme počet návštev, navštívené stránky, priemernú dĺžku návštevy a pod.

Aké cookies zbierame?

Základné cookies

Tieto súbory sú dôležité pre prevádzku našich webových stránok. Bez týchto cookies nedokážeme zabezpečiť správne a bezproblémové fungovanie nášho webového sídla. V základných cookies si ukladáme napríklad identifikátor relácie, ktorú návštevník na našej stránke vytvoril a pod. Používanie týchto cookie považujeme za náš oprávnený záujem.

Štatistické cookies

Pomocou štatistických súborov cookie zbierame informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Vďaka štatistickým cookies máme prehľad o používaní našich stránok, o tom ktoré stránky si prezrelo koľko návštevníkov, apod. Vďaka týmto informáciám môžeme optimalizovať naše stránky tak, aby čo najlepšie reagovali na požiadavky našich návštevníkov.

Pri štatistických cookies využívame riešenia tretej strany:
Google Analytics
Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4, Írsko
Bližšie informácie o ochrane súkromia >>

Súbory cookie môžete spravovať/odstraňovať podľa uváženia. Pokiaľ s používaním cookie nebudete súhlasiť, máte právo kedykoľvek zmazať súbory alebo zmeniť nastavenie svojho zariadenia tak, aby súbory cookie odstraňoval alebo bránil ich ukladaniu. Súbory cookie môžete tiež kedykoľvek vymazať.