Mnoho ľudí na svete trpí veľmi naliehavým problémom. Nemôžu dýchať.

Mnoho ľudí na svete trpí veľmi naliehavým problémom. Nemôžu dýchať. Zlá kvalita ovzdušia je súčasťou príbehu o klíme. Konajte za ochranu klímy. Všetkým sa nám bude lepšie dýchať.

5. Júna sme si na Slovensku spoločne s celým svetom pripomenuli Deň životného prostredia. Životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky pre existenciu organizmov vrátane človeka. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda i samotné organizmy. Aby sa udržala a zlepšila rovnováha jednotlivých zložiek životného prostredia, musíme ich chrániť pred škodlivými zásahmi a vplyvmi.

Ovzdušie a kvalita ovzdušia je veľmi dôležitou zložkou životného prostredia, ale zároveň aj témou, o ktorej treba viac hovoriť. Dobrá kvalita ovzdušia nie je samozrejmosťou. Sčasti je to spôsobené znečistením z automobilov, vlakov a lietadiel, no prispieva k tomu aj poľnohospodárstvo, baníctvo, priemysel, ako aj spaľovanie fosílnych palív priamo v domácnostiach. Vzduch, ktorý dýchame, ovplyvňujú tri hlavné faktory:

  • Emisie (znečisťujúce látky), vypúšťané do ovzdušia z priemyslu, domácností, dopravy a pod.
  • Rozptylové podmienky, ktoré určujú meteorologické prvky (vietor, inverzia…) a orografické prvky (kotlina, nížina…)
  • Príspevok diaľkového znečisťovania ovzdušia – prenos znečisťujúcich látok vypustených na inom mieste, ako je miesto, kde dochádza k znečisteniu.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie žije približne 91% svetovej populácie v lokalitách, ktorých znečistenie ovzdušia prekračuje bezpečnú hranicu. Na vonkajšie znečistenie ovzdušia zomrie každoročne 4,2 milióna ľudí. Ďalších 3,8 milióna ľudí ročne zomrie na nízku kvalitu ovzdušia v domácnosti.

Na Slovensku máme územia, kde je kvalita ovzdušia zhoršená v takej miere, že je potrebné v nich uplatniť osobitný režim riadenia kvality ovzdušia – v súčasnosti je ich na Slovensku 11. Ak by ste si chceli skontrolovať kvalitu ovzdušia na Slovensku vo vašom okolí, viete tak urobiť napríklad na stránkach SHMU alebo projektu “Dnes dýcham “.

Občania európskych štátov môžu žiadať svoje vlády o finančnú kompenzáciu, ak im nezákonné úrovne znečistenia ovzdušia poškodia zdravie. Vo verejnom záujme je nepriaznivý stav v týchto oblastiach zmeniť, a to prijatím programov na zlepšenie kvality ovzdušia.

AUTORKA / VERONIKA HAGOVSKÁ